30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تعرفه های فولاد و آلومینیوم ایالات متحده برای افزایش هزینه قوطی ها با 1 سنت: CMI

تعرفه های وارداتی ایالات متحده از 25 در فولاد و 10 در آلومینیوم معرفی شده توسط دولت Trump خواهد شد هزینه های متوسط ??را می توان تقریبا یک سنت با توجه به موسسه تولید کنندگان ایالات متحده می تواند تولید کنندگان ایالات متحده را به بازارهای منسوخ و قوی ثابت برای فولاد و آلومینیوم برای تولید 115 میلیارد نانوذرات آبی و نوشیدنی مواد غذایی آمریکایی ها از هر روز استفاده می کنند. رئیس جمهور CMI، رابرت بوندی، در بیانیه ای گفت: "متالیز ملاطین" پادکست مخصوص ایجاد حس تعرفه Trump محاسبه های ما محاسبه می شود که تعرفه ها هزینه می تواند با نزدیک شدن