30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سفارشات تولید آسیاب آمریکای شمالی در ماه فوریه: انجمن آلومینیوم

سفارشات محصول آلومینیوم در ماه فوریه در آمریکای شمالی در مقایسه با ماه ژانویه 6 2 کاهش یافته است هرچند که از ماه فوریه 2017 به 8/8 افزایش یافته است. اطلاعات آلومینیوم اتحادیه روز جمعه نشان می دهد در دو ماه اول سال 2018 میلادی، ژانویه اما افزایش 14.3 درصدی از ماه های سال 2017 اعلام کرد سفارشات سهام داخلی می تواند سهام 8 از ماه قبل کاهش یافت و 2 1 از همان سال گذشته دوره صادرات می تواند سفارشات سهام 13 6 از ژانویه کاهش یافته است و 3 9 از فوریه 2017 گروه گفت: سفارشات محصول اکسترود شده 11 واحد کاهش یافته است